Sari la conținut

Transferul în Germania al pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale

20/06/2017 14:30 - ACTUALIZAT 08/09/2023 09:37

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr.883/71 persoana care are dreptul la prestaţii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa sa (locul de şedere obişnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European.

pension_deÎn vederea achitării prin transfer bancar a prestaţiilor amintite, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare, confirmate de cetăţenii care sunt beneficiari ai sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, prin formularele de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reşedinţă (Germania). Potrivit Ghidului lucrătorului român în Germania, transferul se va face în Euro pentru beneficiarii stabiliţi în Germania.

 

Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii se transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de către titularul drepturilor sau se depune, prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii însoţită de un document care confirmă detalii bancare şi de o copie a actului de identitate sau alte documente ale titularului care atestă domiciliul său actual. Transmiterea declaraţiei şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, prin scanare şi transmitere la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

Pentru a evita efectuarea unor plăţi necuvenite sau către beneficiari a căror situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei de a achita drepturile de pensie şi a altor drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viaţă ca instrument de verificare administrativă.

Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar, din care unul va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoţit de dovada comunicării (confirmare de primire sau recomandată) şi transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă (română şi o limbă de circulaţie internaţională).

În cazul noilor beneficiari, dacă între data depunerii cererii de pensionare şi data primei plăţi a pensiei stabilite prin decizia de pensionare s-au scurs mai mult de 180 de zile calendaristice, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de pensionare, un exemplar al certificatului de viaţă, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului semnat şi ştampilat care atestă faptul că beneficiarul este în viaţă. În situaţia în care beneficiarii au transmis, prin unul din mijloacele menţionate anterior, detaliile bancare actuale în perioada de 180 de zile de la data depunerii cererii de pensionare, obligaţia confirmării existenţei noilor beneficiari prin transmiterea unui certificat de viaţă se stinge.

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un certificat de viaţă. În vederea prezentării certificatului de viaţă, casa teritorială de pensii competentă transmite acestuia, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar.

Beneficiarul are obligaţia de a completa partea B a certificatului de viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz. În situaţia în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menţionat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul transmite certificatul de viaţă menţionat după expirarea termenului stipulat în paragraful anterior, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.

Beneficiarii vor confirma detaliile bancare şi/sau de reşedinţă, respectiv de domiciliu, potrivit modalităţilor prevăzute în cadrul instrucţiunilor CNPP ori de câte ori vor interveni modificări ale informaţiilor respective.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor şi al altor drepturi de asigurări sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale acordate în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suportă de beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului, cu excepţia situaţiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte dispun altfel.