Sari la conținut

Privacy Policy

Informații privind confidențialitatea

(versiunea 2.0 din 04/08/2022)

Această declarație de confidențialitate are scopul de a furniza toate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de FOREIGNERS IN EUROPE S.r.l. atunci când utilizatorul navighează pe site (după cum este mai bine indicat mai jos).

1) INTRODUCERE – CINE SUNTEM?

FOREIGNERS IN EUROPE S.r.l. cu sediul social în Str. Muntii Buzaului 4 C, Sector 2, Cod postal 23168, București, România, Cod Unic de Înregistrare RO 17938311 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/15400/2005 (în continuare, „Operator de date”), proprietar al site-ului https://www.ziarulromanesc.de (în continuare, „Site”), în calitate de operator al prelucrării datele personale ale utilizatorilor care navighează pe Site (în continuare, „Utilizatori”) furnizează mai jos politica de confidențialitate în temeiul art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „Regulament”, sau „Lege aplicabilă”).

2) CUM SĂ NE CONTACTAȚI?

Operatorul de date ține seama în cea mai mare măsură de dreptul la confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor săi.

Pentru orice informație în legătură cu această declarație de confidențialitate, Utilizatorii pot contacta în orice moment Operatorul de date:

  • Prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la sediul social al Operatorului de Date (Str. Muntii Buzaului 4 C, Sector 2, Cod postal 23168, București, România);
  • Prin trimiterea unui mesaj de e-mail la [email protected]

Operatorul de date nu a desemnat responsabilul cu protectia datelor (RPD sau DPO), acesta nefiind supus obligatiei de desemnare prevazuta de art. 37 din Regulament.

3) CE FACEM? – SCOPUL TRATAMENTULUI

Prin navigarea pe Site, Utilizatorul primește mereu noutăți, informații și știri din întreaga lume (denumit în continuare „Serviciu”). În legătură cu activitățile care pot fi desfășurate prin intermediul Site-ului, Operatorul de date colectează date personale referitoare la Utilizatori.

Acest Site și orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt rezervate persoanelor fizice care au împlinit vârsta de optsprezece ani. Prin urmare, Operatorul de date nu colectează date cu caracter personal referitoare la persoane sub 18 ani. La solicitarea Utilizatorilor, Operatorul de date va șterge cu promptitudine toate datele cu caracter personal colectate involuntar și referitoare la subiecții cu vârsta sub 18 ani.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi prelucrate în mod legal de către Operatorul de date în următoarele scopuri de prelucrare:

a) furnizarea serviciului, sau pentru a permite Utilizatorului să navigheze pe Site. Datele Utilizatorului colectate de Operatorul de Date în acest scop cuprind toate datele cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet, pe care sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea Site-ului le achiziționează în cursul lor normal exercițiu: adresele IP sau numele de domenii ale calculatoarelor utilizate de Utilizatori, adresele în notarea URI (Uniform Resource Identifier) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (reușit, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT al Utilizatorului. Aceste date sunt folosite exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și pentru a permite acestuia să funcționeze corect. Fără a aduce atingere celor prevăzute în altă parte în această declarație de confidențialitate, în niciun caz Controlorul de date nu va face datele personale ale Utilizatorilor accesibile altor Utilizatori și/sau terților;

b) obligații legale, sau pentru a îndeplini obligații stabilite de lege, de o autoritate, de un regulament sau de legislație și de a constata răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva Site-ului.

Furnizarea datelor cu caracter personal în scopurile de prelucrare indicate mai sus este opțională, dar necesară, întrucât nefurnizarea acestora va face imposibilă accesarea Site-ului și utilizarea Serviciului de către Utilizator.

4) TEMEI LEGAL

Prestarea serviciului (așa cum este descrisă la paragraful 3 anterior, litera a)): temeiul juridic constă în art. 6 alin.1 lit. b) din Regulamente, sau prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care Utilizatorul este parte sau pentru executarea măsurilor precontractuale adoptate la cererea acestuia.

Obligații legale (așa cum sunt descrise la paragraful 3 anterior, lit. c)): temeiul juridic constă în art. 6, alin.1, lit. c) din Regulament, întrucât prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus Operatorul de date.

5) METODE DE PRELUCRARE ȘI TERMENE DE PĂSTRARE A DATELOR

Proprietarul și va prelucra datele personale ale Utilizatorilor folosind instrumente manuale și informatice, cu o logică strict legată de scopurile în sine și, în orice caz, pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi păstrate pentru timpul strict necesar pentru îndeplinirea scopurilor primare (așa cum este descris la paragraful 3 de mai sus), sau, în orice caz, așa cum este necesar pentru protecția civilă a intereselor Operatorului de Date și ale Utilizatorilor.

6) SCOPUL COMUNICĂRII ȘI DIFUZĂRII DATELOR

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate în afara Uniunii Europene și, în acest caz, Operatorul de Date se va asigura că transferul are loc în conformitate cu Reglementările Aplicabile și, în special, în conformitate cu Articolele 45 (Transfer pe baza unei decizii de adecvare) și 46 (Transfer sub rezerva garanțiilor adecvate) din Regulament.

Colaboratorii Operatorului de Date însărcinați cu gestionarea Site-ului pot lua cunoștință de datele personale ale Utilizatorilor, acești subiecți, cărora li s-a dat instrucțiuni în acest sens de către Operatorul de Date în temeiul art. 29 din Regulament, va prelucra datele Utilizatorilor exclusiv în scopurile indicate în prezenta declarație și cu respectarea prevederilor Reglementărilor Aplicabile.

Terții care pot prelucra date cu caracter personal în numele Operatorului de date în calitate de Procesori de date în temeiul art. 28 din Regulament, cum ar fi, cu titlu de exemplu, furnizorii de servicii IT și logistice funcționali pentru funcționarea Site-ului Proprietarului, furnizorii de servicii externalizați sau cloud computing, profesioniștii și consultanții.

Utilizatorul are dreptul de a obține o listă a oricăror operatori de date desemnați de către Operatorul de date, prin adresarea unei cereri către Operatorul de date în modul indicat în paragraful 7 de mai jos.

7. DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE

Utilizatorul poate exercita oricând drepturile garantate de Reglementările Aplicabile, contactând Operatorul de date într-unul din următoarele moduri:

Prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la sediul social al Operatorului de date (Str. Muntii Buzaului 4 C, Sector 2, Cod postal 23168, București, România);

Prin trimiterea unui e-mail la [email protected].

Operatorul de date nu a desemnat responsabilul cu protectia datelor (RPD sau DPO), acesta nefiind supus obligatiei de desemnare prevazuta de art. 37 din Regulament.

În conformitate cu Legea Aplicabilă, Utilizatorii au:

a) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră;

b) dreptul de acces la datele cu caracter personal;

c) (dacă este cazul) dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi toate datele cu caracter personal care îl privesc într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat), dreptul la limitarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul la rectificare și dreptul la anulare („dreptul de a fi uitat”);

d) dreptul de a obiecta:

i) integral sau parțial, din motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă sunt relevante pentru scopul colectării;

ii) în totalitate sau în parte, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau de comunicare comercială;

iii) în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în orice moment, la prelucrarea datelor efectuată în acest scop, inclusiv crearea de profiluri în măsura în care acestea sunt legate de un astfel de marketing direct.

e) în cazul în care Utilizatorul consideră că prelucrarea care îl privește încalcă Regulamentul, dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere (în statul membru în care își are domiciliul obișnuit, în cel în care lucrează sau în cel în care presupusa încălcare). Autoritatea Română de Control este Autoritatea Naţională de Supraveghere în Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30 | Sector 1, cod poștal 010336 | Bucuresti (https://www.dataprotection.ro)

_____________

Operatorul de date nu este responsabil pentru actualizarea tuturor legăturilor care pot fi vizualizate în această Notificare, prin urmare ori de câte ori un link nu este funcțional și/sau actualizat, Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că trebuie să facă întotdeauna referire la documentul și/sau secțiunea site-urilor. Internet accesat de la acest link.

Contacte

Cine suntem noi

Politica cookie

Politica de Confidențialitate

@FOREIGNERS IN EUROPE S.r.l. 2022 | Cod Unic de Înregistrare RO 17938311 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/15400/2005

Email: [email protected]